Villabyerne1911

Brøkdel tilbage trio

Baadet vedtog imidler­ tid at stille Sagen i Bero med den Mo­ tivering, at man først ønskede Vis- hed for, at Takstgrænsen vil blive bi­ beholdt paa det nuværende Sted. Takstgrænsens Flytning vilde faa vidtrækkende Følger for Hellerup. Det vilde i hvert Fald ganske forryk­ ke Tyngdeforholdet, og man kan des­ værre ikke se andet, end at det i det store og hele ikke vilde blive til Gavn for denne Bydel.